Individuaalõpe jm.

Koolis õpetatavad erialad:

Klaver, Tšello, Viiul, Kitarr, Vokaal, Trummid

Õppetöö algab 1. septembril ja lõpeb 31. mail. Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal vastavalt haridus- jateadusministri määrusele.

Õppetund

Sõltuvalt ainest ja õpilaste vanuseastmest kasutatakse õppetöö korraldamisel mitmeid erinevaid vorme (õppetund, mäng, konkurss, laager, kontsert, jm).

Kooliastmed

Koolis on õppeprotsess neljaastmeline. Õpilaste jagunemine kooliastmetesse ei sõltu reeglina nende vanusest, vaid personaalsest valmisolekust ja võimetest osaleda antud kooliastme tegevuses.

Astmed

 • Algaste – 1-2 õppeaastat;
  eelduste ja aluste loomine põhiõppele, koostööoskuste harjutamine, laste eelduste väljaselgitamine
 • Põhiaste noorem – 1. – 2. õppeaastat;
  loomevõimete kavakindel arendamine; koostööoskuste süvendamine; laste suunamine iseseisvale tegutsemisele ja otsimisele
 • Põhiaste vanem – 1. –7. õppeaastat;
  loomevõimete kavakindel arendamine; koostööoskuste süvendamine; laste suunamine iseseisvale tegutsemisele ja otsimisele
 • Vanem aste – 1-2 õppeaastat erialase meisterlikkuse arendamine;
  iseseisvate tegutsemisoskuste kujundamine

Õppeaastas on 35 õppenädalat. Koolivaheajad on samadel aegadel üldhariduskooliga.
Igal astmel on keskmine ainemaht 35 tundi (1 tund a 45 min). Astme reaalne maht sõltub õpilase individuaalsest arengust. Igal astmel omandab õpilane teatud oskused, mis on eelduseks järgmisele astmele jõudmiseks. Iga astme lõpus toimub hindamine.

Hindamine

 • Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. Muusikakoja huvikoolis on õppetöö hindamiseks sõnaline analüüs ja hinnang. Analüüsi ja hinnangu andmise eesmärgid on:
 • anda teavet õppimise käigust õpilasele, lapsevanematele, õpetajale, kooli juhtkonnale;
 • määratleda õpilaste individuaalsed õpitulemused;
 • motiveerida õpilast sihikindlalt õppima.

Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga üksiku õppuri arengus.

 • hindamine toimub sõnaliselt.
 • hindamisel kontrollitakse astmele vastavate nõuete täitmist. Õppijat hindab tema erialaõpetaja.
 • astme läbimisel saab õpilane vastava tunnistuse, kus on märgitud läbitud aste ning aine maht, ning viiakse edasi järgmisele astmele.

Rõõm Muusikast

 

- Kunagi pole liiga hilja hakata arendama oma musikaalseid võimeid ja oskusi!
Tule Muusikakojast rõõmu tundma kas omapäi, sõbraga, lapsega või terve perega!

Meie juures on igas vanuses inimestel  võimalus õppida tšellot, viiulit, klaverit, kitarri, trummi ja vokaali. Ootame Teid ka muusikaringi/KODADESSE.