Väljavõte Muusikakoja Huvikooli põhikirjast

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

3.1. Koolis toimub õpe kooli omaniku kinnitatud ning Haridusministeeriumis registreeritud õppekava alusel. 

3.2. Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

3.3. Kooli õppekava muutmiseks teeb ettepanekuid hoolekogu ning need kinnitatakse kooli omaniku poolt. Kümne päeva jooksul õppekava muudatuste kinnitamisest esitatakse need Haridusministeeriumisse kinnitamiseks.

3.4. Õpe koolis toimub õpilaste vabal ajal, üldhariduskooli õppetöö välisel ajal.

3.5. Õppeaasta koosneb sügis- ja kevadsemestrist. Õppevaheajad on üldjuhul sügisvaheaeg, jõuluvaheaeg, kevadvaheaeg ja suvevaheaeg, mis on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestavate üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

3.6. Õppeperiood algab reeglina 1.septembril ja lõpeb 30.mail.

3.7. Huvikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas õppetunnid, kontserdid, näitused, konkursid, laagrid jne

3.8. Õppeaasta pikkus on 35 õppenädalat.

3.9.Õppurite teadmisi, oskusi ja saavutusi hinnatakse õppetundides, eksamitel, arvestustel, näitustel ja konkurssidel, nende hulk, sagedus ja nõuded määratakse kindlaks õppeainekavades ning õppenõukogu poolt kehtestatud korras.

IV. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

4.1. Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine toimub MTÜ Muusikakoda poolt (kooli pidaja) kehtestatud korras.

4.2. Kooli õppuriteks võetakse (vanema) kirjaliku avalduse alusel ja registreerimise järjekorras.

4.3. Õpilane arvatakse koolist välja: - kui ta on põhjendamatult puudunud vähemalt 10 õppetundi, - õpilase kirjaliku avalduse põhjal, - kui õppemaks on tasumata pärast 4 õppetunni möödumist kursuse algusest, - kui õpilane rikub kooli sisekorraeeskirju, - kui õpilane halvab oma tegevusega kooli mainet ja rikub materiaalseid väärtusi.

4.4. Otsuse õpilase koolipoolsest väljaarvamisest teeb direktor.

4.5. Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava õppekava täitmist.

4.6. Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus.

Rõõm Muusikast

 

- Kunagi pole liiga hilja hakata arendama oma musikaalseid võimeid ja oskusi!
Tule Muusikakojast rõõmu tundma kas omapäi, sõbraga, lapsega või terve perega!

Meie juures on igas vanuses inimestel  võimalus õppida tšellot, viiulit, klaverit, kitarri, trummi ja vokaali. Ootame Teid ka muusikaringi/KODADESSE.